MAKHAYE

Clan Praise(s)

  • Mambedlumcaba, Mshweshwe , Songcokovu,Ngqoqwane,Jingose,Mbubuzane,Steleka.

  • Sisende:Makhaye ;Deke ;Ngcingcingci;Nyawonkulu;Masisela;Mthonjana;Gawulashiye;Mambedlumcaba;Mshweshwe;Songcokovu;Ngqoqwane;;Jingos Nhlama yabafaz'baseChobeni;Mbubuzane Mdunu owadunusel'uNdi noKhahlamba Zuleladumemvundlweni lamudla  uDliwayo kwabakubo;Steleka Sothweshu ntombi zambiza ngendawana namzukwane engeyonindawane;Mchilizwa Nomasikisiki inyoni esindwa sisila sayo.

  • Kwa Sakhayedwa,Makhaye ,Deke,Mangcingingci,Nyawonkulu,Jula,Gawula,Mthonjana kawushi,Nina abakwa ntuthwane zithe welele phansi kwentaba,Engwane

    • Ngibingelela aMaDeke.Ngicela ukubuza ngamakhehla akaMakhaye ukuthi axhumana kanjani ngokzalana .Ngiyabona kukhona uSakhayedwa noJingose nabanye.ngifunukwazi ngezindlu zawo laMakhehla,Nozulu ladume enkungwini sibaxhumanise sibhale umlando ufanele ungaze ubhalwe abanamanga hlambe sebawbhala nje.Ngiyabonga.

    • KaSongcokovu uDeke ulandela uMakhaye besekubake abanye kodwa ngoba ludala usiko angazike bese elandelana kanjani emva KwaDeke

  • Shombela, Mangcingcingci, Nyawonkulu, deke, mthonjana kawushi, Mphathazwa, wena omnandi, ongayekeki, msunu' onojojo olukubiza ekudingisweni, Mathanda ezincane ngoba ezindala zimbangela ufehlane. Zulu lamadeke 

  • Mthonjana kawushi, izulu eladuma enkunleni ladla umunga nomtholo lakushiya wena Deke, Dek' elihl' elimhlophe

  • Shombela, Mancincizela, Nyawonkulu, Zulu lamaDeke

Surnames